In bạt HiFlex, in băng rôn giá rẻ - 2011-018

In bạt HiFlex, in băng rôn giá rẻ –