In bạt HiFlex, in băng rôn giá rẻ - 2011-030

In bạt HiFlex, in băng rôn giá rẻ